Basisschool

Geachte (toekomstige) ouders en verzorgers,

U krijgt deze informatie van ons via de website van BaLaDe omdat wij u in het kort willen informeren over onze school. We hopen dat u deze informatie met veel interesse leest.
Mocht deze informatie of de informatie die u kunt vinden op onze website www.bsbaardwijk.nl voor u aanleiding zijn voor nadere vragen of een nader gesprek of mogelijke aanmelding van uw kind(eren) neemt u dan zeker contact op met ons. Wij staan u graag te woord.

Missie: Samen zijn we kleurrijk!
In een missie wordt duidelijk gemaakt wat het werkveld is van een organisatie en daarmee waarom een organisatie bestaat. Het bestaansrecht van scholen is onder andere gelegen in de wettelijke opdracht die aan scholen wordt gesteld. Toch is de missie van iedere school anders.
De missie van basisschool Baardwijk sluit sterk aan bij het gedachtegoed van Biesta[1]. Biesta beschrijft drie hoofddoelen waaraan scholen zouden moeten werken. Voor bs Baardwijk is dat dan ook de reden van ons bestaan: educatie, socialisatie en persoonsvorming.

Educatie
Onder educatie wordt het eigen maken van kennis en vaardigheden verstaan die belangrijk zijn in onze huidige samenleving. Taal, rekenen, schrijven, oriëntatie op jezelf en de wereld om je heen (waaronder aardrijkskunde, geschiedenis en natuur), bewegingsonderwijs. Dat wat een basisschool dient te bereiken is vastgelegd in de kerndoelen basisonderwijs[2].

Socialisatie
Onder socialisatie wordt verstaan dat kinderen worden voorbereid op een leven als lid van de samenleving, met onze (katholieke) normen en waarden en waar kennisgemaakt wordt met onze tradities.

Persoonsvorming
De vorming van de persoon staat hierin centraal. Hierin staat de ontwikkeling van een jongere naar zijn volwassenheid centraal. De opdracht van het onderwijs is daarin het kind helpen zichzelf, zijn talenten en zijn beperkingen te leren kennen en te onderkennen. Hiermee is de weg vrij om de eigen route te lopen en onderbouwd keuzes te maken die bij het kind zelf passen.
Wij streven er naar, in navolging van bovenstaande, om kinderen een gelukkige en kleurrijke tijd te bieden op een kleurrijke school. Wij streven naar een buurtschool die een afspiegeling is van de wijk en bieden kinderen een plek waar ze zich veilig voelen, waar ze met plezier kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen.
Dit doen we samen met ouders, kinderen, leerkrachten en andere partners. Wanneer blijkt dat uw kind niet gelukkig is, dan proberen we er samen achter te komen wat hier de reden van is en zoeken we samen naar oplossingen.
Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft zijn eigen talenten en ontwikkelt zich verschillend. Wij houden rekening met en waarderen deze verschillen tussen kinderen. We gaan zoveel mogelijk uit van datgene wat een kind al kan. Een kind kan gemakkelijker leren wanneer we aansluiten bij datgene wat het kind al kan of weet.

Visie
Onze school wil goed onderwijs verzorgen waar leerlingen in een gezonde omgeving worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Wij leiden leerlingen op tot wereldburgers van morgen. De school helpt kinderen in het opdoen en vergroten van de benodigde kennis, houding en vaardigheden om zich staande te houden in de samenleving waarin wij leven. Kinderen leren om samen te spelen, te leren, te leven en te werken. Ze leren omgaan met tegenslagen en successen en leren om te gaan met vrijheid en democratie en de verantwoordelijkheid die dat vraagt.
Dit bereiken wij door het bieden van een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen vanuit betrokkenheid, saamhorigheid en uniciteit talenten en competenties ontwikkelen. Wij maken hiervoor gebruik van alle zintuigen en leren niet alleen door te luisteren, maar juist ook door te kijken, door te vragen, door te denken, door te voelen, door te proeven en door te doen.

Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van en met elkaar en ook van en in de wereld wordt geleerd en waar verschillend zijn gewaardeerd wordt. Iedereen is anders en dat is mooi.

Gezamenlijke ambitie
Op basis van onze identiteit leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en duurzame wereld. Respect voor jezelf, voor de ander en voor de omgeving is daarbij vanzelfsprekend. Er wordt geleerd als kinderen betrokken zijn. Kinderen leren door te doen en te ervaren. Daar is een inspirerende leeromgeving voor nodig. Kinderen leren en ervaren dat er verschillen zijn. Deze verschillen juichen wij toe en zien wij als een kracht. Samen en door samenwerking bereiken we meer met het belangrijkste uitgangspunt:

Niet iedereen kan een marathon winnen, maar wel een persoonlijk record lopen en dat is GOUD!”

Namens het schoolteam,
Peter de Been
Directeur basisschool Baardwijk
Tel: 0416-760136
directiebaardwijk@leerrijk.nl