Basisschool

Geachte (toekomstige) ouders en verzorgers,

U krijgt deze informatie van ons via de website van BaLaDe omdat wij u in het kort willen informeren over onze school. We hopen dat u deze informatie met veel interesse leest.
Mocht deze informatie of de informatie die u kunt vinden op onze website www.bsbaardwijk.nl voor u aanleiding zijn voor nadere vragen of een nader gesprek of mogelijke aanmelding van uw kind(eren) neemt u dan zeker contact op met ons. Wij staan u graag te woord.

Basisschool Baardwijk

Basisschool Baardwijk is sinds de opening van BaLaDe gehuisvest in dit multifunctionele gebouw. Bs Baardwijk is een Rooms-Katholieke school voor basisonderwijs en voor alle kinderen toegankelijk.
Wij zijn een school die werk maakt van passend onderwijs. Met het onderwijs wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van alle kinderen en wij zijn op weg naar meer kindgericht onderwijs.

Op veel scholen staat de leerstof centraal. Er wordt doelgericht gewerkt aan methodes om te leren lezen, rekenen, kennis op te doen van de natuur, te leren over geschiedenis etc. De methodes die gebruikt worden bepalen grotendeels het tempo.
Bij meer kindgericht onderwijs wordt uitgegaan van de mogelijkheden van een kind als vertrekpunt voor het aanbieden van deze leerstof. Niet iedereen leert op dezelfde manier, heeft dezelfde interesses en/of mogelijkheden. Hier sluiten wij bij aan. In de klas wordt dan ook veel gedifferentieerd en naast de verplichte onderdelen is er ruimte voor kinderen om aan hun persoonlijke leerdoelen te werken en keuzes te maken. Het is hierdoor beter mogelijk om rekening te houden met verschillen, zowel voor kinderen die het allemaal wat moeilijker vinden als voor kinderen bij wie het allemaal vanzelf lijkt te gaan.

Als school in een multifunctionele accommodatie vinden wij samenwerking erg belangrijk. Zo zoeken wij de samenwerking met verschillende partners in het gebouw. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is hierin een samenwerking tussen de basisschool en de peuterspeelzaal en kinderdagverblijf MIKZ.

Gezamenlijke ambitie
Er wordt geleerd als kinderen betrokken zijn. Kinderen leren door te doen en te ervaren. Daar is een inspirerende leeromgeving voor nodig. Kinderen leren en ervaren dat er verschillen zijn. Deze verschillen juichen wij toe en zien wij als een kracht. Samen en door samenwerking bereiken we meer met het belangrijkste uitgangspunt:

“Niet iedereen kan een marathon winnen, maar wel een persoonlijk record lopen en dat is GOUD!”

Om bovenstaande gezamenlijke ambitie waar te kunnen maken, staan de volgende thema’s centraal
Betrokkenheid; Samenwerking; Anders leren; Samenwerking; Rijke leeromgeving.

Namens het schoolteam,

Peter de Been
Directeur basisschool Baardwijk
Tel: 0416-760136
directiebaardwijk@leerrijk.nl