Algemene voorwaarden

Deze algemene Internet voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van onze Internet site:

Privacy
De gegevens die wij van uw bedrijf en onze contactpersoon bij uw bedrijf verkrijgen via het gebruik van onze Internet site behandelen wij vertrouwelijk. Het gaat daarbij onder meer om de volgende gegevens:
  • De gegevens die u actief opgeeft over u zelf en onze contactpersoon (zoals uw emailadres,overige adresgegevens etc);
  • Uw gebruik van onze Internet site (zoals de pagina's die u bezocht heeft en de frequentie waarmee deze pagina's door u bezocht zijn.)
Wij leggen de gegevens die u over uw bedrijf en onze contactpersonen aldaar bij registratie en als klant en bestellingen aan ons verstrekt in een bestand vast. Uw gegevens worden niet aan een derden ter beschikking gesteld. Het bestand wordt voorts gebruikt voor zowel statistische analyses als analyses per bedrijf. Voorts maken wij gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak onze Internet site wordt bezocht, via welke links dat gebeurt etc. Ook maken wij gebruik van cookies. Indien u daar bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u uw Internet browser zodanig in te stellen dat deze het plaatsen van een cookie meldt, zodat u deze vooraf kunt weigeren. Wij wijzen u er op dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee u onze Internet site bezoekt op naam kunnen registreren.

Intellectuele eigendomsrechten
Indien u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een tip die voor meerdere klanten van belang zou kunnen zijn, geeft u ons daarmee het recht dat bericht op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Uiteraard geldt dit niet voor gegevens omtrent uw bedrijf. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze Internet site, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

Veiligheid
De gegevens die u opgeeft bij registratie en bestellingen worden via een beveiligd protocol over het net gestuurd. Wij laten dagelijks een viruscheck uitvoeren, teneinde zoveel mogelijk te waarborgen dat onze Internet site virusvrij is en blijft. Wij kunnen de virusvrijheid van onze Internet site echter niet garanderen.

Prijzen & promoties
Bij het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze Internet site wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen. De hardcopy versie van onze algemene voorwaarden.